Volání země

Vždyť dychtivé vyhlížení tvorstva soustředěně vyčkává zjevení
Božích synů – Římanům 8,19.

Jaké je řešení na některé rány naší země a života,
který zde žijeme jako lidstvo dohromady?

V poslední době vidíme těžké rány země a věci,
jež se týkají země i jejích obyvatel.
Nevíme, co můžeme čekat a někteří zápasíme i se strachem.

Existuje však záchrana ze všech problémů.
Jestliže uvažujeme tak, že Bůh stvořil zemi
a dal lidem pravidla, kterých se mají držet,
vede cesta skrze seznámení se s Božími příkazy
a skrze jejich zachovávání.

Bůh řekl:

I budete vykonávat má ustanovení a mé předpisy budete zachovávat a budete je vykonávat; pak budete v té zemi bezpečně bydlet a země bude dávat své plody, i budete jíst dosyta a bezpečně
v ní bydlet. Leviticus 25:18-19 

Požehnání země zahrnuje nutnost plnit přikázání Boží.

Bůh řekl:

Přísloví 1,33: ale mně naslouchající bude bezpečně bydlet
a mít klid od strachu ze zla.

Bůh nám zprostředkovává nejen pravdy, na které se můžeme spolehnout
v čase krize země, ale také pravdu o osobní záchraně člověka.
Stát se jedním z Božího lidu znamená obdržet i mnohá z osobních požehnání, jež milující Bůh – Otec – svému lidu dává.

Informace, jak se stát součástí Božího lidu, jsou obsaženy na následujícím odkaze: JESUSFORYOU.net

Boží nevěsta se přimlouvá za záchranu lidí a ochranu země;
svatí, ničím neposkvrnění Boží služebníci stále bojují za dobro země. 

Je důležité zemi Bohu vydávat, zemi žehnat
a řídit se Božími pravidly, jež nacházíme v BIBLI.

Pán Ježíš Kristus ve Zjevení zaslibuje také:

A uviděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země zašly a moře již není. A uviděl jsem z nebe od Boha sestupovat svaté město, nový Jerúsalém, připravené jako nevěstu ozdobenou
pro svého muže. A zaslechl jsem z nebe silný hlas, pravící: Hle, Boží stan je s lidmi, i usídlí se s nimi a oni budou jeho lidem a Bůh sám bude
s nimi, jejich Bůh, (Zj 21,1-3)

Jedině v Kristu má země naději a záchranu. Jedině v živém, oslaveném Králi
králů a Vítězi vítězů, Pánu Ježíši Kristu může člověk spatřovat jistotu
v konečné vítězství Boží nad každým zlem.

Zaslíbení ve Zjevení od Pána Ježíše Krista znázorňuje Boží lid,
který má kralovat nad zemí:

I zpívají novou píseň, říkajíce: Jsi hoden vzít tu knihu a otevřít její pečeti, protože jsi byl zabit a za svou krev jsi Bohu koupil lidi z každého kmene a jazyka a lidu a národa a učinil jsi je našemu Bohu králi
a kněžími, i budou kralovat nad zemí. (Zjevení 5,9-10)

© 2024: JSI NEVĚSTA | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress